Navigace

Povinné informace

č. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Úplný oficiální název: Město Hustopeče
2. Důvod a způsob založení: Město vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat: ČS a.s. Břeclav, číslo účtu: 19 – 1382158309/0800
6. IČ: 00283193
7. DIČ: CZ00283193
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 1. Potřebujete zjistit po telefonu informace o městském úřadě nebo o odborech?
 2. Hlásíte se k trvalému pobytu v Hustopečích?
 3. Žádáte o poskytnutí údajů z informačního systému?
 4. Potřebujete podat písemnost na městském úřadě?
 5. Potřebujete ověřit podpis nebo kopii listiny?
 6. Narodilo se Vám dítě?
 7. Chcete uzavřít manželství?
 8. Potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině?
 9. Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?
 10. Potřebujete vystavit matriční doklad (duplikát)?
 11. Potřebujete výpis z rejstříku trestů?
 12. Žádáte o vydání 1. OP při dovršení 15 let?
 13. Změnily se Vám povinné údaje zapisované do OP?
 14. Byl Vám občanský průkaz odcizen a nebo jste ho ztratili?
 15. Chcete překročit hranice České republiky a nemáte pas?
 16. Dostali jste se do složité sociální situace?

Další životní situace najdete na stránkách Portálu veřejné správy

14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. a poskytnuté informace
- Příspěvkové a jiné organizace města:
Příspěvkové organizace, Organizační složky města, Městská policie
- Ochrana obyvatelstva v České Republice
- Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Veřejné zakázky, Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193


Informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Veřejně přístupný obsah rejstříků, registrů, evidencí a seznamů:
Obecní živnostenský úřad – Živnostenský rejstřík

Další odbory se připravují…


Informace dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů [PDF 86 kB]

Informace o registru [PDF 101 kB]

Ochrana osobních údajů [PDF 65 kB]

Žádost o přístup do registru [RTF 8 kB]

Formulář pro podávání oznámení [RTF 165 kB]

Přihlášení: http://ero.hustopece-city.cz/login.php [www]


Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 5 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá

zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Stavební úřad

Obecní živnostenský úřad

Odbor Kancelář Tajemníka

Správní odbor

Sociální odbor

Odbor regionálního rozvoje

Další odbory se připravují…

Stavební úřad

Obecní živnostenský úřad

Odbor Kancelář Tajemníka

Správní odbor

Sociální odbor

Odbor regionálního rozvoje

Odbor životního prostředí

Odbor dopravy

Finanční odbor

 


Vývěska

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Pouzdřany

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Horní Bojanovice

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Strachotín

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Kurdějov

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Popice

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Velké Pavlovice

- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu: Hustopeče

- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni, nebo jinému vodnímu dílu: Šakvice

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Bořetice: Kanalizace a ČOV

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vrbice: Prodloužení vodovodu

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Bořetice: Komunikace

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Krumvíř: Závlaha pro sad

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Uherčice: Prodloužení vodovodu v lokalitě Padělky

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Uherčice: Obnova přirozené funkce krajiny

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů, domácnosti: Stav. povolení ke studni Hustopeče Dlouhá

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů, domácnosti: Stav. povolení ke studni Hustopeče Tábory

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci prodloužení platnosti povolení stavby vodního díla: Kanalizace a ČOV Velké Hostěrádky

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Křepice: Dešťová kanalizace

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Starovičky

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Uherčice: prodloužení vodovodu v ul. Za Šancema

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: ul. Vinohradní, vodovod

- Vyrozumění o podaném odvolání “Nový Dvůr”

- Národní plán povodí Dunaje

- Rozhodnutí: Honitba Nový Dvůr

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Uherčice: Prodloužení vodovodního řadu

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Hustopeče: studna

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Němčičky: Vrtaná studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vrbice: Propojení ČOV

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Nikolčice: Přeložka vodovodu

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: SO-03 Vodovod

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovice: Ochrana před povodněmi

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: ul. Podzahrady, kanalizace

- Oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci uznání honitby „Nový Dvůr“.

- Veřejná vyhláška: Oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci přičlenění pozemků do společenství honitby “Velké Němčice”

- Veřejná vyhláška: Oznámení o pokračování správního řízení – honitba “Nový Dvůr”

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Borkovany – Mokřady v lokalitě Gagrazy

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Hustopeče – studna, závlahové rozvody

- Veřejná vyhláška – Oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci uznání honitby “Nový Dvůr”

- Odvolání – k rozhodnutí ve věci uznání honidby – Nový Dvůr

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Morkůvky – Tůně louky

- Veřejná vyhláška: Usnesení ve věci uznání honitby “Nový Dvůr”

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice – kopaná studna

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Starovice – vrtaná studna

- Veřejná vyhláška – oznámení o shromáždění podkladů , uznání honitby Nový Dvůr

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům Horní Bojanovice – vodovodní řád PEHD, Suchý řádek, prodloužení vodovodu

- Veřejná vyhláška: Oznámení o pokračování správního řízení ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

- Veřejná vyhláška: Oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci přičlenění pozemků do společenstevní honitby “Velké Němčice”. (Přílohy: 1 2)

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Velké Pavlovice – Padělky, prodloužení vodovodu a kanalizace

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Uherčice – Zásobování užitkovou vodou

- Oznámení o postoupení odvolání ve věci uznání honitby Nový Dvůr

- Rozhodnutí – honitby “Krumvíř” “Hovorany”

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Křepice – prodloužení VŘ

- Vyrozumění o podaném odvolání – honitba Nový Dvůr

- Vyrozumění o podaném odvolání – honitba Nový Dvůr

- Veřejná vyhláška: Rozhodnutí: Honitba “Rumunská bažantnice”(Přílohy: 1 2)

- Veřejná vyhláška: Honitby Krumvíř a Hovorany

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Starovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Nikolčice – Přivedení IS

- Usnesení ve věci vlastní honitby “Nový Dvůr”

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Hustopeče – Babáčkovi

- Usnesení – změna honitby (příloha 1) (mapa)

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci prodloužení platnosti povolení stavby vodního díla: Brumovice – Kanalizace a ČOV

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – M.S.Quatro, s.r.o.

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům Diváky – splašková kanalizace, vodovod

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům Hustopeče – splašková kanalizace

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Horní Bojanovice: Prodloužení IS

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod… – Diváky: Kopaná studna

- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod… – Hustopeče

- Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod… – Boleradice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: Kanalizace a ČOV

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: Studna, Víceúčelové hřiště

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovičky: Rozšíření sběrného dvora

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovičky: Prodloužení vodovodu

- Slovensko-český konzultační den k důchodům se bude začátkem dubna konat v Bratislavě

- Rozhodnutí veřejnou vyhláškou: Hustopeče – vodovod Habánská – Nádražní, I. etapa (přílohy)

- Oznámení o zastavení řízení veřejnou vyhláškou: Polyfunkční bytový dům Kollárova

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Hustopeče – propojení kom. Větrná a na Starovice, prodl. kanalizace

- Rozhodnutí veřejnou vyhláškou: Závlahový přivaděč – Popice (přílohy)

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Polyfunkční bytový dům Kollárová

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů… Velké Němčice: Studna

- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu… Šitbořice: Studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – ÚV zaječí

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení stavby vodního díla “Hustopeče – vodovod Habánská – Nádražní, 1. etapa”

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Hustopeče

- Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou: Závlahový přivaděč – Popice

- Oznámení o shromáždění dalších podkladů… “Prodloužení vodovodu Cvrčkov”

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Šakvice

- Veřejná vyhláška – Velké Hostěrádky: Povolení k nakládání s vodami

- Ohlášení odstranění stavby – Hustopeče, ul. Alejní

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci začlenění pozemků do honitby Honebního společenstva Hovorany

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Šakvice: Studna

- Prodloužení stavebního povolení k vodním dílům stavby “Prodloužení vodovodu Cvrčkov”

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Boleradice: Revitalizace náměstí

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů: Kurdějov – Studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Domov pro seniory Hustopeče

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: Odvodnění nemovitostí

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení stavby vodního díla “Setkání pod nebem”

- Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o uznání honitby “Nový dvůr”

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Kobylí: Revitalizace lokality Smraďula

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: Lapák tuku AS FAKU 2EO/PB

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Velké Němčice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: Vodovod 2. etapa

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Velké Pavlovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šitbořice: Vodovod, zvyšovací stanice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: Odtok odpadních vod z ČOV

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Šakvice: Studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: Studna (vrt)

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Klobouky u Brna: Myčka osobních automobilů

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Velké Pavlovice: Vrtaná studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovičky: Rekonstrukce stoky

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vrbice: Retenční nádrž

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vrbice: Kanalizace a ČOV

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu: Hustopeče – Studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovice: Nultý řádek

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: Stavba kanalizace “Pod silnicí”

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Krumvíř: Doplnění základního tech. vybavení

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Popice: IS k RD v lokalitě u hřiště

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Horní Bojanovice: Vodovod ul. Za Branou

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Němčičky: Obytná zóna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: Vodovod pod školkou

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům stavby Inženýrské sitě Trkmanka -vodovod Velké Pavlovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Kurdějov: Protipovodňová opatření

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Kurdějov: Stabilizace strže

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Kurdějov: Suchá ochranná nádrž

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Bořetice: Vodovod

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Brumovice: Kanalizace a ČOV

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: Vodovod

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Velké Němčice: Skalka, výstavba IS

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Pouzdřany: Studna

- Žádost o prodloužení termínu dokončení – Velké Pavlovice: Biocentrum Zahájka

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče, ul. Vinařská: Vodovod

- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod.. – Boleradice

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Hustopeče

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – SIGNUM spol. s r.o.: Odtok odpadních vod z ČOV

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Klobouky u Brna: Kanalizace

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Bořetice: Kanalizace a ČOV

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Křepice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovičky: Studna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: přeložka kanalizace

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šakvice: vodovod

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Velké Němčice, Sběrný důr

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Diváky, prodloužení vodovodu

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Logistický areál Moss logistics s. r. o., Hala 4

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Studna Strachotín

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod – Vrtaná studna Strachotín

- Provozní řád tžiště

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Pouzdřany: Vodovod před školou

- Veřejná vyhláška opravné rozhodnutí – ČOV a kanalizace Starovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Hustopeče: Obytná zástavba

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod: Pouzdřany

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Velké Pavlovice: Vinařská ulička

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – “Úprava a zkvalitnění průmyslové zóny v areálu firmy Blanář Nábytek, a.s.”

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Rekonstrukce produktovodní čerpací stanice Klobouky u Brna

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Městys Boleradice: Prodloužení vodovodu

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Obec Němčičky: Zvýšení retenční schopnosti krajiny

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vrty pro tepelné čerpadlo, Velké Pavlovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Kobylí: řešení extravilánových vod v povodí ulice Sokolská

- Žádost o stavební povolení – VINIUM a.s.

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Vodovod do Dvora Časkovec

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Velké Němčice: Penzion, tenisový klub – kanalizační přípojka

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům -MOSS logistics, s.r.o.

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Prodloužení IS Velké Pavlovice – Trávníky

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Pouzdřany: vodovod ul. Sklepní

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Křepice: IS Na Objížďce

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Ulice u Křížku Kobylí

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – BioCentrum Zahájka Velké Pavlovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Odlehčovací komora Starovičky

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Prodloužení vodovodu Starovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Klobouky u Brna: Úprava klobouckého potoka

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Klobouky u Brna: Rekonstrukce náměstí a zámeckého nádvoří

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů.. – RD Pouzdřany

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Inženýrské sítě pro podporované bydlení – Horní Bojanovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – prodloužení vovovodu Popice

- Žádost stavební povolení k vodním dílům – Retenční nádrž Němčičky

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Nikolčice ul. Panelová

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Šitbořice lok. Tocháčkova

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Kobylí – Padělky, ochranný příkop

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Kobylí – záchytný příkop

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – MZ PÚ Břeclav

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Obec Pouzdřany

- Žádost o stavební povolení – Lidl Česká republika v.o.s.

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu – Sekaninovi

- Žádost o stavební povolení – Obec Strachotín

- Obec Starovice: Žádost – ČOV + kanalizace

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Kobylí, přeložka vodovodního řadu

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Borkovany: Vodovodní řady

- Žádost o změnu stavby před dokončením – Město Velké Pavlovice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Krumvíř IS

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod.. – Strakovi

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Popice IS k RD

- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dĺu.. – Kalašovi

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Starovice Zaklenutí potoka

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Boleradice

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Strachotín – zatrubnění příkopu

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům: Velké Němčice – záchytný příkop pod hospodou

- Žádost o povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – Obec Starovičky

- Žádost o stavební povolení k Vodním dílům – Hásky s.r.o.

- Žádost o stavební povolení k Vodním dílům – Horní Bojanovice

- Žádost o stavební povolení k Vodním dílům – D. Jankovec

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod… Dagmar Konečná

- Žádost o udělení souhlasu – Lodní doprava Břeclav, s.r.o.

- Nařízení Krajské veterinární správy pro JMK č. 5/2009 – mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy – varroázy včel.

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům – ZKT Kurdějovského potoka

- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru