Navigace

NepřehlédněteVeřejná sbírka na
rehabilitační pobyty,
terapie a pořízení
kompenzačních pomůcek
dětského pacienta
Samuela Jakubíka


Potvrzení o daru


Oznámení záměru:
Parkoviště nákladních vozidel

Přílohy: 1 2 3 4 5

Parkoviště nákladních vozidel
závěr zjišťovacího řízeníKalendář svozu odpadů
Finanční správa:
Kdo je nově povinen
učinit podání pouze
elektronicky?


Architektonicko urbanistická soutěž

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 09.10.2016 do 31.10.2017 budou uzavřeny mosty na silnici III/4203

Odbor dopravy upozorňuje:
Uzávěry - Burčákové slavnosti 2016

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 20.09.2016 do 22.09.2016 bude uzavřen železniční přejezd na silnici III/4203.

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 16.09.2016 do 18.09.2016 bude uzavřena silnice II/381, II/420 a III/0544.

Odbor dopravy upozorňuje:
V době od 08.08.2016 do 30.11.2016 bude uzavřena silnice III/41612

Odbor dopravy upozorňuje:
Uzavření silnice III/4206
v úseku - nad obcí Strachotín
pro vozidla nad 7,5 t

Společnost E.ON varuje
před podvodníky!


- registrace zde -
_____________________

TURISTICKÝ PORTÁL

www.hustopece.eu

Turistika / Volný čas


________________________

_______________________

Odbor životního prostředí


Ondřej Němeček
pověřen vedením odboru Životního prostředí


nemecek@hustopece.cz

tel.: 519 441 084

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru

formuláře odboru

územní působnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a geologie
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zabezpečuje činnosti povodňové komise
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku myslivosti
 • vydává lovecké lístky
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství
 • vydává rybářské lístky
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku veterinární péče
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku lesního hospodářství
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • zabezpečuje ekologickou výchovu, informační servis a environmentální vzdělávání pro veřejnost, místní správu a samosprávu, zajišťuje poradenskou a odbornou činnost ve vztahu k životnímu prostředí, iniciuje vzdělávací akce a jiné aktivity, spolupracuje s jinými regiony při koordinaci aktivit v oblasti ekologické osvěty
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti Města Hustopeče v oblasti životního prostředí, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, veřejné zeleně, vodního a lesního hospodářství
 • zajišťuje zpracování povodňových plánů pro správní území Města Hustopeče, ORP
 • spolupracuje s Městem Hustopeče při zpracování plánu odpadového hospodářství a vyhlášek týkajících se likvidace odpadů
 • spolupracuje s Městem Hustopeče při podávání žádostí o kácení dřevin na pozemcích města
 • spolupracuje s Městem Hustopeče při zajišťování velkoplošné deratizace objektů a zařízení v majetku Města Hustopeče
 • podává informace ve smyslu zákonů o poskytování informací
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku ŽPRybářské lístky pro tyto obce vydává od 01.07.2011 MěÚ Klobouky u Brna:

Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř, Morkůvky, Velké HostěrádkyInformace o zpracování osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůMěstský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

[XLS 35kB]

 • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělském půdním fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
 • zákona č. 183/2006 Sb.


Zpracováno na základě oznámení a registrace :


 • evidence vydaných rozhodnutí


Za obsah této stránky zodpovídá: Ondřej Němeček